Osaamistavoitteet

Kurssin loputtua opiskelija

  • pohtii arvojen, normien ja katsomusten merkitystä omassa elämässään ja ihmisten välisissä suhteissa
  • osaa arvioida ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vaikutuksia oman alan kannalta
  • osaa hankkia tietoja oman alan ja muiden alojen ammattieettisestä tietoperustasta
  • tunnistaa eettisiä tilanteita ja osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
  • osaa tunnistaa omien ja toisten arvojen merkitystä työtilanteissa sekä osaa ratkaista oman alan työelämän arvo- ja normiristiriitoja

Kurssi muodostuu viidestä osiosta, yksi jokaista arvioinnin kohdetta kohti. Jokainen osio on jaettu kolmeen lukuun, jotka muodostuvat kukin kolmesta alaluvusta. Jokaisessa alaluvussa on lyhyt teoriaosuus, jota seuraa pohdintatehtävä (pakollinen suoritus, jota ei arvioida; näitä aktivoivia tehtäviä on kurssissa yhteensä 45 kpl). Jokaisen osion lopussa on näkyvillä arviointikriteerit, jolloin opiskelija voi itse arvioida omaa osaamistaan ennen osion varsinaiseen oppimistehtävään vastaamista. 

Osaamistavoitteet

Kurssin päätyttyä opiskelija

  • osaa havainnoida ja ymmärtää ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä
  • osaa hyödyntää kehityspsykologista tietoa työssään erilaisissa vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa
  • osaa selittää omaa ja muiden käyttäytymistä psykologisen tiedon avulla
  • osaa toimia psyykkistä hyvinvointiaan ja oman alan työtehtävistä suoriutumista edistävästi
  • osaa arvioida työhönsä liittyviä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutilanteita ja toimia psykoolgista tietoa käyttäen


Kurssi muodostuu viidestä osiosta, yksi jokaista arvioinnin kohdetta kohti. Jokainen osio on jaettu kolmeen lukuun, jotka muodostuvat kukin kolmesta alaluvusta. Jokaisessa alaluvussa on lyhyt teoriaosuus, jota seuraa pohdintatehtävä (pakollinen suoritus, jota ei arvioida; näitä aktivoivia tehtäviä on kurssissa yhteensä 45 kpl). Jokaisen osion lopussa on näkyvillä arviointikriteerit, jolloin opiskelija voi itse arvioida omaa osaamistaan ennen osion varsinaiseen oppimistehtävään vastaamista.