Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp


Yrittäjyysopinnot liittyvät sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon yhteisiin tutkinnonosiin (35 osp). Sen alla oleva "yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)" sisältää kaikille pakollisen "yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)" opintokokonaisuuden.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta - pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija osaa

  • toimia yrityksen tavoitteita edistäen
  • ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.
KÄY TUTUSTUMASSA TUTKINNON PERUSTEISIIN (linkkinä/word-tiedostona)Opintojen käytännön toteutus


Opinnot suoritetaan verkossa moodle-oppimisympäristöä hyödyntäen. Moodleen tulee yrittäjyyteen liittyvää aineistoa (materiaalia, linkkejä), joihin perehtymällä opiskelija hankkii tietoa kunkin kerran (viikon) aiheesta. Aineistoon perehtymisen jälkeen opiskelija suorittaa aiheeseen liittyvät moodlesta löytyvät tehtävät ja palauttaa ne moodleen annettuun määräaikaan mennessä.

Opinnot perustuvat pääosin oman itse ideoidun liikeidean ympärille ja sen toimivuuteen liittyvien tekijöiden käsittelyyn/arviointiin (yksilötehtävä). Opinnoissa hyödynnetään liiketoimintasuunnitelman konseptia soveltuvin osin. Opintojen alussa käsitellään kuitenkin yrittäjyyden perusasioita, vasta niiden jälkeen siirrytään oman liikeidean pariin.

Opinnot etenevät edellä kuvatulla periaatteella vaiheittain/viikottain ja opettaja pyrkii kommentoimaan palautettuja tehtäviä oppimisen/tehtävän etenemisen vaatimassa tahdissa.

Kaikki annetut tehtävät ovat yksilötehtäviä, ellei tehtävänannossa ole toisin todettu. Jokainen opiskelija päättää itse, millaiseen arvosanaan itse tehtävien/koko osaamisen osalta tähtää. Arviointia ohjaa tutkinnon perusteista löytyvät arviointikriteerit, joiden perusteella jokainen voi asettaa itselleen oman tavoitetasonsa. Opintojen päätteeksi jokainen laatii omasta osaamisestaan/suorituksistaan itsearvioinnin myöhemmin jaettavan ohjeistuksen mukaisesti.

Oppimisen tehostamiseksi kannattaisi harkita jonkin yritystoiminnan kirjan lainaamista vaikkapa kirjastosta - vanhatkin kirjat käyvät, sillä aihe ei ole perusasioiltaan muuttunut. Hyviä kirjoja ovat mm. Yritystoiminnan Taitajaksi (WSOY) tai Liikeideasta Liikkeelle (EDITA). Taidokas verkon käyttäjä varmasti löytää samoja asioita myös verkosta - jokainen voi harkita oheismateriaalin käytön oman mielensä mukaisesti.

ANTOISIA HETKIÄ YRITTÄJYYDEN OPINTOJEN PARISSA !