Tavoitteet

Opiskelija

-viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opiskeluihin

-hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot

-hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti

-arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti

-hallitsee alansa puheviestintätilanteet esimerkiksi työsuorituksen ja opinnäytteen esittelyn

-osaa laatia työsuunnitelmat ja raportit

-osaa toimia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat

-hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä

-käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet

-kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan sekä osallistuu työpaikkansa viestintään.